torsdag 12 april 2007

Funktionshindermodeller - inledning

Efter ett oräkneligt antal koppar kaffe och många timmars läsning tror jag mig äntligen vara beredd att ta itu med den mastodontuppgift jag skjutit framför mig de senaste veckorna. Jag följer dagligen amerikanska diskussioner och debatter om funktionshinderbegreppet, och förvånas allt oftare över att liknande samtal inte förs här. De förekommer självfallet vid högskolorna och i inom politiken, men jag tror att även vi som omfattas av begreppet skulle ha nytta av en gemensam terminologi som beskriver upplevelsen av att vara funktionshindrad ur en rad perspektiv - främst beträffande bemötande, begränsningar, delaktighet, och valmöjligheter.

För att inte fullständigt trötta ut läsaren kommer jag att bryta ner texten i ett antal inlägg som beskriver de existerande modellerna. Inledningsvis måste jag emellertid redogöra för hur jag valt att översätta den engelska termen models of disability. (Den som redan nu känner en begynnande sömnighet kan gå direkt till inlägget om vad funktionshindermodeller egentligen är.)

I de svenska texter jag stött på används konsekvent begreppet handikappmodeller. Jag föredrar att använda funktionshindermodeller, med utgångspunkt i följande definitioner som någorlunda väl överensstämmer med Världshälsoorganisationens Klassifikation
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
.

  • En funktionsnedsättning är en fysisk eller psykisk avvikelse från normen.

  • Ett funktionshinder är de begränsningar i aktivitet eller delaktighet som orsakas av funktionsnedsättningen i sig eller i samspelet med omgivningen.


Modellerna avhandlar i någon mån samtliga dessa definitioner, men rör sig i huvudsak kring funktionshinderbegreppet, varför jag också valt att lägga betoningen där.

Inga kommentarer: