torsdag 12 april 2007

Funktionshindermodeller - definition

Modeller för vad som konstituerar handikapp, eller för att använda begreppet funktionshinder, används för att granska och klassificera människor med skilda funktionsnedsättningar, och för att beskriva och gradera hinder, insatser och åtgärder för funktionshindrade människors medikalisering, rehabilitering, habilitering, normalisering, integrering, utanförskap, delaktighet, et cetera, i samhället.

Källa: Samma skyldigheter - men inte samma rättigheter


Funktionshindermodeller definierar alltså vad funktionshinder är. De utgör underlag för lagstiftning och för de strategier samhället använder för att möta funktionshindrades behov. Modellerna erbjuder inte detaljerade riktlinjer eller lösningar på problem, men utgör ett användbart ramverk för diskussion och analys.

Inga kommentarer: